Adatkezelési tájékoztató

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KEROX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2038 Sóskút, Kerox utca 1.; cégjegyzékszám: 13 09 067537; e-mail cím: allas@kerox.net; telefonszám: +36 23 560 700; továbbiakban: Kerox Kft) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön az allas@kerox.net e-mail címre küldött meg, vagy postai úton a Kerox Kft részére 2038 Sóskút, Kerox utca 1. címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át a Kerox Kft valamely munkatársának.

 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő és a kezelt adatok köre

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a KEROX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2038 Sóskút, Kerox utca 1.; cégjegyzékszám: 13 09 067537) jogosult.

A Kerox Kft-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő személyek jogosultak hozzáférni:

 • A Kerox Kft vezető tisztségviselői.
 • A Kerox Kft HR Csoportjának toborzással és kiválasztással foglalkozó munkatársai, illetve megbízott külsős partnerei (részletesen lásd később).
 • Kiválasztás során a pozíciót hirdető szervezeti egység vezetője.
 • Sikeres munkaviszony létesítés esetén a Kerox Kft munkaügyekkel foglalkozó munkatársai, a leendő közvetlen felettese.

A Kerox Kft adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, neve: Sillinger Annamária, levelezési cím: 1027 Budapest, Medve u. 25-29.

A Kerox Kft kizárólag a jelentkezők adatait, a jelentkezők önéletrajzában feltüntetésre került személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettségre vonatkozó adatok egyéb szaktudásra vonatkozó információ) és szükség esetén a kiválasztás keretén belül kitöltött teszt eredményét és a Kerox Kft adatkezelésért felelős munkavállalói által a jelölt kapcsán elkészített jegyzeteit (ideértve a jelölt volt munkáltatói által adott visszajelzéseket) kezeli.

A Kerox Kft munkaviszony létesítés esetén kezeli a munkakörre való – orvosi és esetlegesen pszichológiai – alkalmasság (ideiglenes alkalmasság, alkalmatlanság) tényét.

 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Kerox Kft. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatok kezelésére a meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő jelölt kiválasztása, illetve a kiválasztott jelölttel munkaviszony létesítése céljából kerül sor és az alábbi jogcímeken történhet:

 • Az érintettel megkötésre kerülő munkaszerződés létesítéséhez vagy a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • A munkaviszony létesítésével összefüggésben az adatkezelés számos esetben a Kerox Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – ideértve a Kerox Kft által tett hatósági bejelentéseket és a munkavállaló adott munkakörre való alkalmasságának tényét.
 • A Kerox Kft egyetlen, a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adat megadására sem kötelezheti a jelöltet.

Amennyiben az érintett a kiválasztással vagy a munkaviszony létesítéssel összefüggően a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatot saját döntése alapján ad meg a Kerox Kft részére, (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok) akkor a Kerox Kft azt legfeljebb annyiban kezelheti, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül kell hagyni.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elhelyezett linken keresztül érhető el.

 

3. Adatkezelés címzettjei

A toborzási folyamat, kiválasztás és munkaviszony-létesítés során a következő címzettek számára továbbíthat a Kerox Kft személyes adatot:

 • közvetítő cég és/vagy toborzó munkatárs
 • kompetenciateszt elvégzéséért felelős szolgáltató
 • bérszámfejtő rendszert szolgáltató vállalkozás
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző orvos
 • kiválasztás során a pozíciót hirdető szervezeti egység vezetője.

Az önéletrajz honlapon történő megküldése során a honlapot kezelő személyek a személyes adatokhoz nem férnek hozzá. A honlapon megadott kapcsolati e-mail címre érkező leveleket a KEROX HR szervezete kezeli az itt leírt eljárás szerint.
Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat a Kerox Kft az itt megnevezett személyeken, szervezeteken kívül további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A Kerox Kft.  az érintett adatait elsősorban a megfelelő jelölt kiválasztásáig és a pozíció stabil betöltéséig, de legkésőbb a munkaszerződés megkötését követő 3 hónap elteltéig kezeli.

A Kerox Kft a jelölt által a volt munkáltatói megkeresés kapcsán megadott személyes adatokat (kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe) kizárólag a kiválasztási folyamat eredményes lefolytatása céljából kezelheti.

A Kerox Kft. a jelölt által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén legfeljebb 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az allas@kerox.net e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a Kerox Kft. részére a 2038 Sóskút, Kerox utca 1. címre küldött levélben lehet kérni.

 

5. Az adatkezeléssel összefüggő egyéb lényeges körülmények

5.1. A toborzási és felvételi folyamat során követendő eljárás:

5.1.1. A HR toborzást végző munkatársa átnézi a toborzás eredményeként beérkező jelentkezéseket:

 • ha megállapítható, hogy nem megfelelő a jelölt --> értesíti a jelentkezőt (állásportált) és haladéktalanul törli rendszeréből a személyes adatot.
 • ha megfelelő a jelölt a pozícióra --> továbbítja a HR és a szakmai terület vezetőjének, majd a vezető tisztségviselőnek, valamint szükség esetén a kompetenciateszt elvégzését koordináló szakmai szolgáltatónak.

5.1.2. A HR csoport illetékes munkatársa behívja interjúra a jelöltet:

 • ha kiválasztásra kerül: munkaszerződés előkészítése és egyeztetés a leendő munkavállalóval --> egyeztetés az üzemorvossal.
 • amennyiben nem kerül kiválasztásra: a jelölt anyaga megőrzésre kerül ugyanazon vagy másik pozícióra 3 hónapig --> ezt követően törlésre kerül.

 

6. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Kerox Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.

Az Ön személyes adatai kezelésre vonatkozóan az álláshirdetésben megjelenő linken elérhető adatkezelési tájékoztató irányadó.

 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az önéletrajzában megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, illetve adatkezelés korlátozásához való jog.

 

8. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén:

 • elveheti a kapcsolatot a Kerox Kft-vel a web@kerox.net e-mail címen vagy a +36 23 560 700 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.

 
Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. december 1. napjától hatályos.